Please make it easy for us to read your submission, and use a straightforward easy to read font  in 12-14 point.  Double-spaced for prose, however you want it to appear for poetry. Deaf writers may submit by video in BSL. 

ALL OUR CURRENT SUBMISSION CALLS HAVE DIFFERENT CRITERIA, PLEASE READ THE INDIVIDUAL CALL!

This information  will help you to get accepted:

We will not accept anything that uses AI in any way.

We will not under any circumstances publish erotica, and we aren’t keen on horror of any kind, gore or torture. 

We detest sexist and other stereotypes and deplore derivative plotlines, sloppy writing and clichés, and are bored by romance and chick-lit. We aren't keen on religion of any flavour.

If your writing is motivated by hate of any kind you won't get considered.

Other than that we will consider most genres provided they are beautifully written, imaginative, and have narrative substance and persuasive characterisation

Thank you!Our Usual Criteria...

Stories and poems, (We don't publish memoir, or other kinds of non-fiction ) must be:

All your own work (this includes no use of AI) If you write with a partner you must both apply together.

Unpublished

Written in English

up to 2000 words long unless otherwise specified in a particular call out

Music (Where requested): original or traditional - i.e. YOUR copyright or out of copyright,


 Arachne Press is looking for poems in Welsh and/or English, linked to the rivers of Wales.

Mae gwasg Arachne Press yn chwilio am gerddi yn Gymraeg a/neu gerddi yn Saesneg, sydd â chyswllt ag afonydd Cymru.

This project is to celebrate the rivers of Wales. We are not looking for generic river poems, but for specific poems about particular rivers, which are more than a description. Depending on your definition of ‘river’, there are potentially over 600 to choose from. We plan to publish a maximum of 3 for any one river (source, course, estuary – urban/rural industrial/unspoiled… or some other definition yet to be decided).

 Prosiect i ddathlu afonydd Cymru yw hwn. Nid ydym yn edrych am gerddi cyffredinol ynglŷn ag afonydd, ond yn hytrach cerddi wedi'u hysbrydoli gan afonydd penodol, a cherddi sydd yn fwy na dim ond disgrifiad. Yn dibynnu sut y ddiffiniwch 'afon', gall fod dros 600 o afonydd i ddewis ohonynt. Ein bwriad yw peidio cyhoeddi mwy na thair cerdd am unrhyw afon benodol (ei tharddiad, ei chwrs, yr aber – trefol/gwledig, diwydiannol/heb ei difetha... neu ryw agwedd arall nad ydym eto wedi'i ragweld).

 

We want unpublished poems from Welsh language and Welsh born/raised poets wherever you are, and all other poets living in Wales. Must be your own work. We will not accept any poem that uses AI.

This will be a fully bilingual anthology, and we expect submissions to be competitive so want to review poems 'blind'. PLEASE do not include your name or initials in the TITLE or body of the poem.

We have room for a maximum of 50 poems plus their translation. We aim to give Welsh and English equal weight and the translations will be laid out side by side. This does mean each poem, regardless of language, can only be 25 lines including title and spaces between stanzas – remember that long lines (or long titles!) that go over the line break will count towards the limit, and the printable part of the page is about 63 characters. 

We will definitely pay royalties, but will not be able to pay advances.

This book will be edited by the same team as our first bilingual Welsh/English poetry anthology A470 Poems for the Road Cerddi’r Ffordd, Ness Owen and Sian Northey.

 Rydym eisiau cerddi heb eu cyhoeddi, wedi'u creu gan feirdd Cymreig neu Gymraeg waeth lle rydych yn byw, neu gan unrhyw fardd arall sydd yn byw yng Nghymru. Rhaid i'r cerddi fod eich gwaith chi a neb arall. Ni fyddwn yn derbyn unrhyw gerdd sydd yn deillio o ddeallusrwydd artiffisial.

Bydd hon yn flodeugerdd gwbl ddwyieithog – Cymraeg a Saesneg, ac rydym yn disgwyl y bydd cystadlu am le yn y gyfrol, felly hoffem edrych ar y cerddi yn ddienw. OS GWELWCH YN DDA peidiwch â chynnwys eich enw na phrif lythrennau eich enw yn y TEITL nag yng nghorff y gerdd.

Bydd ganddom le ar gyfer hyd at 50 cerdd a'u cyfeithiadau. Anelwn at roi lle cyfartal i'r ddwy iaith a bydd y cyfeithiadau yn cael eu gosod ochr yn ochr â'r gerdd wreiddiol. Golyga hyn na all unrhyw gerdd, waeth pa iaith, fod yn hwy na 25 llinell, gan gynnwys y teitl a'r bylchau rhwng penillion. Cofiwch fod llinellau hirion (neu deitlau hirion!) sy'n goferu yn effeithio hyn, ac mai tua 63 arwyddnod fydd mewn llinell. 

Byddwn yn bendant yn talu breindal, ond ni allwn gynnig ffi o flaen llaw.

Bydd y gyfrol hon yn cael ei golygu gan Ness Owen a Sian Northey, y tîm olygodd ein blodeugerdd ddwyieithog Cymraeg/Saesneg gyntaf, A470 Poems for the Road/Cerddi'r Ffordd.

Arachne Press Limited